INWESTYCJE

Województwo mazowieckie i Warszawa – stolica kraju, to najszybciej rozwijający się region Polski. Mazowsze charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem. Posiada duży potencjał w skali kraju prawie w każdej dziedzinie: nauki, badań, edukacji, przemysłu oraz infrastruktury.

Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród polskich województw. Atutem regionu jest zarówno atrakcyjność inwestycyjna, jak i potencjał gospodarczy. Mazowsze jest także liderem pod względem jakości zasobów pracy. Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie województwa można zauważyć w takich sektorach jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologia. To właśnie BPO, oraz sektor spożywczy i budowlany określa się jako sektory wysokiej szansy. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Rozwojowi sektora spożywczego sprzyjają warunki naturalne oraz wysoka jakość środowiska naturalnego, prawnie chroniona (29,6% ogólnej powierzchni województwa to powierzchnia
o szczególnych walorach przyrodniczych), oraz żyzne gleby, znajdujące się na – ok. 15% obszaru województwa. Znaczącą zaletą jest także chłonność rynku. Na Mazowszu ma miejsce intensywna produkcja – głównie warzywnicza i sadownicza, oraz znajdują się duże rezerwy siły roboczej – 12,7% zatrudnionych osób pracuje w rolnictwie. Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce w kraju w zbiorach warzyw i owoców. Produkcja rolna regionu służy ponadto jako zaplecze dla sektora spożywczego – to na Mazowszu znajduje się największy areał użytków rolnych.

Mazowsze posiada bogate zaplecze surowców mineralnych, co stawia je na pozycji lidera w sektorze budowlanym. Wg danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2013 r. wyniosła
8433,4 mln zł i była większa w porównaniu z kwietniem 2012 r. o 6,1%. Atutem Mazowsza są powszechnie występujące kruszywa, iły, złoża kopalin: węgiel brunatny, fosforyty oraz gliny ogniotrwałe. Województwo charakteryzują ponadto dogodne warunki dla budownictwa: małe deniwelacje oraz stabilne podłoże.

W sektorze BPO Mazowsze może poszczycić się największą powierzchnią biurową w rankingu województw – 11,4%. Region posiada duże zasoby siły roboczej o zróżnicowanych kwalifikacjach. Do głównych atutów należą: największa liczba studentów w kraju, największa ilość szkół wyższych
w Polsce, wysoki poziom wykształcenia mieszkańców Warszawy i ośrodków subregionalnych (Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów), jak również korzystna struktura demograficzna. Nie bez znaczenia dla sektora BPO jest również korzystne położenie województwa na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych.

W kolejnych latach można przewidywać dalszy napływ inwestycji z sektora IT, elektronicznego, motoryzacyjnego, ale również napływ inwestycji związanych z sektorem rolno-spożywczym, odnawialnymi źródłami energii, a przede wszystkim projektów innowacyjnych. Ze względu na organizację w Polsce Euro 2012 nastąpił również duży napływ inwestycji związanych z przemysłem budowlanym – w szczególności drogowym. Przewidywać można dalsze inwestycje w tej dziedzinie.

Wpływ na pozytywną ocenę potencjalnej atrakcyjności regionu może mieć zaoferowanie selektywnych zachęt finansowych dla inwestorów, dostępnych na wybranych terenach. Przykładem takiego oddziaływania są specjalne strefy ekonomiczne, które od 2001 r. efektywnie funkcjonują na terenie Mazowsza.

W chwili obecnej na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 5 specjalnych stref ekonomicznych: łódzka, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska i warmińsko-mazurska, które swoim zasięgiem obejmują nieruchomości zlokalizowane na terenie 22 gmin mazowieckich, co stanowi 7% ogólnej liczby gmin na terenie których działają strefy w Polsce. Szacuje się, że w latach 2001 – 2010 przedsiębiorstwa działające na terenie stref ekonomicznych w województwie mazowieckim poniosły nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie ponad 3 mld PLN i utworzyły ponad 5,6 tys. nowych miejsc pracy.

Wybrani inwestorzy obecni w województwie

 • Grupa Saint-Gobain
 • J&S Energy S.A.
 • Polkomtel S.A.
 • Makro Cash and Carry Polska S.A.
 • LG Electronics Mława Sp. z o. o.
 • Grupa Vattenfall Poland
 • Impexmetal S.A. GK
 • Carrefour Polska
 • PTK Centertel Sp. z o. o.
 • Stora Enso Poland Sp. z o. o.
 • ProLogis Poland Sp. z o. o.
 • Boryszew S.A.

25 największych przedsiębiorstw w województwie, z podziałem na sektory i lokalizację wg opracowania „Lista 2000”, Rzeczpospolita, 2012.

 1. PKN Orlen SA, GK
 2. PGE Polska Grupa Grupa Energetyczna SA, GK
 3. PGNiG SA, GK
 4. Grupa Metro AG w Polsce
 5. Telekomunikacja Polska SA, GK
 6. Grupa PKP SA
 7. Carrefour Polska
 8. Orlen Petrocentrum sp. z o. o., Płock
 9. PTK Centertel sp. z o. o.
 10. Polkomtel SA, GK
 11. Makro Cach & Carry SA
 12. Polska Telefonia Cyfrowa SA
 13. PGL Lasy Państwowe GK
 14. PSE-Operator SA,
 15. Poczta Polska SA GK
 16. Auchan Polska sp. z o. o.
 17. Budimex SA, GK
 18. PKP Cargo SA
 19. Real sp. z o. o. i spółka SK, Warszawa
 20. Castorama Polska Sp. z o. o.
 21. Grupa Statoil Polska
 22. Strabag Sp. z o. o.
 23. Grupa Man Truck & Bus AG w Polsce
 24. Shell Polska sp. z o. o.
 25. Polimex-Mostostal SA, GK

źródło: www.mazovia.pl